اخبار ستادی

طرح ساماندهی آموزش عالی با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش عالی کشور
در نشست خبری با رئیس دانشگاه بیرجند مطرح شد

طرح ساماندهی آموزش عالی با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش عالی کشور جدید

رئیس دانشگاه بیرجند درباره طرح ساماندهی آموزش عالی کشور و ابهاماتی که در مورد این ‏طرح ایجاد شده است، افزود: هدف از طرح ساماندهی، ارتقای سطح کیفی آموزش عالی کشور است. در این طرح بودجه‌ای حذف نمی‌شود و هیچ کارمند و عضو هیأت علمی به خاطر این طرح بیکار نمی شود و هیچ مؤسسه‌ای نیز تعطیل نخواهد شد.

ادامه مطلب
تصویب الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند «دانشـگاه بیرجند ـ پردیس صنعتی بیرجند»‏
در راستای طرح ساماندهی مؤسـسات ‏آموزش عـالی اسـتان خراسـان جنوبی:‏

تصویب الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به دانشـگاه بیرجند «دانشـگاه بیرجند ـ پردیس صنعتی بیرجند»‏

از سوی دکتر علی خاکی صدیق، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‎ ‎الحاق دانشـگاه صـنعتی بیرجند به ‌‏دانشـگاه بیرجند «دانشـگاه بیرجند - پردیس صنعتی بیرجند» ابلاغ شد.‏

ادامه مطلب